تازه هاي جابيران
 مركز مشاوره اشتغال

 فرصت‌هاي آموزشي

 آزمون و سنجش


پذيرش آگهي و تبليغات در جابيران

فهرست خبرها                                                                               
كدام مشاغل بيشترين و كمترين دستمزد را مي‌گيرند

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از مرکز آمار ايران، نتايج آمارگيري از دستمزد نيروي انساني شاغل در طرحهاي عمراني - نيمه‌ دوم ???? منتشر شد. گزيده‌ي يافته‌ها کمترين و بيش‌ترين درصد تغييرات متوسط دستمزد نيروي انساني شاغل در طرح‌هاي عمراني ملي و استاني در سطح استان تهران در نيمه‌ي دوم سال 1393 به تفکيک هر گروه، نسبت به نيمه‌ي قبل (نيمه‌ي اول 1393) و نيمه مشابه سال قبل (نيمه دوم 1392) در زير ارايه مي‌شود. گروه رانندگان ماشين‌آلات حمل و نقل اين گروه شامل 9 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشين آلات حمل و نقل مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اقلام اين گروه دراين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌ي تريلي» با 6.7 درصد و کمترين افزايش آن مربوط به «راننده ليفت تراک» با 2.7 درصد مي‌باشد. همچنين با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل، تمامي دستمزدها داراي افزاي دستمزد ساعتي مربوط به «راننده دامپر» با 33.3 درصد و کمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «راننده ليفت تراک» با 27.6 درصد مي‌باشد. گروه رانندگان ماشين‌هاي سنگين اين گروه شامل 11 قلم از دستمزد انواع رانندگان و کمک رانندگان ماشين‌هاي سنگين مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اقلام اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌‌ي بيل مکانيکي و دراگ لاين» با 5.3 درصد و کمترين افزايش آن مربوط به «راننده غلتک» با 2.5 درصد مي‌باشد. مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز نشان مي دهد که تمام دستمزدهاي اقلام اين گروه داراي افزايش مي‌باشد. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «راننده‌ي بيل مکانيکي و دراگ لاين» با 31.8 و کمترين افزايش مربوط به «راننده لودر» با 28.6 درصد مي‌باشد. گروه کارهاي بنايي ابنيه‌ي ساختمان اين گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع نيروهاي شاغل در کارهاي بنايي ابنيه ساختمان مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد ساعتي نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «بناي سفت کار درجه دو« با 3.3 درصد و کمترين افزايش آن به «بناي سفت کار درجه يک» با 1.8 درصد تعلق دارد. همچنين، با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل، در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «بناي نماچين درجه دو» با 29.4 درصد و کمترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «بناي سفت کار درجه يک» با 25.4 درصد مي‌باشد. قالب‌بند چوبي اين گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب‌بند چوبي مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با 3.9 درصد و کمترين افزايش مربوط به «سر نجار» با 3.0 درصد است. با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1939 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزدي نيروي انساني تقريبا مشابهي مشاهده مي‌شود. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «نجار قالب‌بند درجه دو» با 30.3 درصد و کمترين افزايش مربوط به «کمک نجار قالب‌بند»‌با 26.8 درصد مي‌باشد. گروه قالب‌بند فلزي اين گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع قالب‌بندي‌هاي فلزي مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «قالب بندي فلزي درجه يک» با 2.6 درصد و کمترين افزايش به «قالب بند فلزي درجه دو» با 1.9 درصد تعلق دارد با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزد انساني مشاهده مي‌شود. در اين ميان، بيشترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «قالب‌ساز فلزي درجه دو» با 26.9 درصد و کمترين افزايش، مربوط به «قالب بند فلزي درجه دو» با 24.9 درصد مي‌باشد. گروه آرماتوربند اين گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها دراين گروه افزايش مي‌باشند. در اين ميان بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «آرماتوربند درجه دو» با 3.2 درصد و کمترين افزايش به «سر آرماتوربند» با 2.2 درصد تعلق دارد با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز در تمامي اقلام افزايش دستمزد مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «آرماتوربند درجه دو» با 28.7 درصد و کمترين افزايش مربوط به «سر آرماتوربند» با 26.3 درصد مي‌باشد. گروه کارهاي بتني اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آرماتوربندها مي‌باشد مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «آرماتوربند درجه دو» با 2.9 درصد و کمترين افزايش به «بناي بتن‌کار» با 2.0 درصد تعلق دارد. همچنين با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل در تمامي اقلام اين گروه، رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساختي مربوط به «کمک بناي بتن‌کار» با 26.9 درصد و کمترين افزايش مربوط به «بناي بتن کار» با 25.7 درصد مي‌باشد. گروه اسکلت‌‌ساز ساختمان اين گروه شامل 6 قلم از دستمزد انواع اسکلت‌سازان ساختمان مي‌باشد مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل مانند ساير گروه‌ها نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «اسکلت ساز درجه دو» با 2.9 درصد و کمترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «اسکلت ساز درجه يک» با 0.4 درصد تعلق دارد. همچنين، با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کمک اسکلت‌ساز» با 27.9 درصد و کمترين افزايش مربوط به «اسکلت ساز درجه يک» با 25.2 درصد مي‌باشد. گروه گچ کار اين گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع گچ کاران مي‌باشد. متوسط دستمزد نيروي انساني هر دو قلم اين گروه داراي افزايش نسبت به دوره‌ي پيش مي‌باشند که «گچ کار درجه دو» با 2.4 درصد از افزايش بيش‌تري نسبت به قلم ديگر برخوردار است. با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز در هر دو قلم مربوط به اين گروه، رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود که متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «گچ‌ کار درجه دو» با 26.5 درصد از افزايش بيش‌تري برخوردار است. گروه بنا و سنگ‌تراش ابنيه‌ي راه اين گروه شامل 5 قلم از دستمزد انواع بنا و سنگ تراش ابنيه‌ي راه مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «بندکش کارهاي سنگي» با 2.2 درصد و کمترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «سنگ‌تراش درجه دو» با 0.7 درصد تعلق دارد. مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ي مشابه ساب قبل نيز نشان مي‌دهد که متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «بندکش کارهاي سنگي» با 26.2 درصد داراي بيش‌ترين افزايش و متوسط دستمزد ساعتي «سنگ‌تراش درجه دو» با 23.4 درصد داراي کمترين افزايش مي‌باشد. گروه آسفالت کار راه و محوطه اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع آسفالت کاران راه و محوطه مي‌باشد مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند، که بيش‌ترين افزايش مربوط به «مباشر آسفالت» با 3.1 درصد و کمترين افزايش مربوط به «کارگر آسفالت» با 1.7 درصد است. با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل نيز در تمامي موارد رشد دستمزد ساعتي مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش مربوط به «مباشر آسفالت» با 25.2 درصد و کمترين افزايش مربوط به «کارگر آسفالت» با 23.7 درصد مي‌باشد. گروه لوله کش تاسيسات ابنيه اين گروه شامل 14 قلم از دستمزد انواع لوله‌کش‌هاي تاسيسات ابنيه مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «چدن کار درجه دو» با 3.6 درصد و کمترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «جوش کار لوله‌هاي مسي» با 1.3 درصد مي‌باشد. با مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ي مشابه سال قبل، در تمامي اقلام اين گروه افزايش دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «چدن کار درجه دو» با 30.5 درصد و کمترين افزايش آن مربوط به «پي‌وي سي کار درجه يک» و «آزبست کار درجه دو» با 24.7 درصد مي‌باشند. گروه آهنگر در و پنجره‌ساز ساختمان اين گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع آهنگران در و پنجره‌ساز ساختمان مي‌باشد مقايسه‌ متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي‌دهد که هر دو قلم اين گروه داراي افزايش يکسان مي‌باشند که متوسط دستمزد ساعتي «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه يک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» داراي افزايش 0.9 درصدي هستند با مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل، «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه يک» و «آهنگر در و پنجره‌ساز درجه دو» افزايش دستمزدي معادل 23.3 درصد برخوردار مي‌باشد. گروه عايق‌کار و آسفالت کار ابنيه ساختمان اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع عايق‌کاران و آسفالت‌کاران ابنيه ساختمان مي‌باشد مقايسه متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کمک عايق‌کار و آسفالت‌کار» با 3.8 درصد و کمترين افزايش مربوط به دستمزد ساعتي «عايق‌کار و آسفالت‌‌کار درجه يک» با 1.2 درصد مي‌باشد با مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره مثابه سال قبل نيز در تمامي موارد افزياش دستمزدها ديده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کمک عايق‌‌کار و آسفالت‌کار» با 27.4 درصد و کمترين افزايش دستمزد ساعتي مربوط به «عايق‌کار و آسفالت‌کار درجه يک» با 24.3 درصد مي‌باشد. گروه سيمان‌کار اين گروه شامل 4 قلم از دستمزد انواع سيمان‌کاران مي‌باشد مقايسه متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «کمک بندکش» با 3.7 درصد و کمترين افزايش دستمزد ساعتي به مسيمان‌کار درجه دو» با 0.8 درصد تعلق دارد با مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نيز در تمامي اقلام اين گروه رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود که بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کمک‌بندکش» با 29.0 درصد و کمترين افزايش مربوط به «سيمان‌کار درجه يک» با 23.9 درصد مي‌باشد. گروه سنگ‌کار اين گروه شامل 3 قلم از دستمزد انواع سنگ‌کاران مي‌باشد، مقايسه متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره قبل نيز نشان مي‌دهد که تمامي دستمزدها در اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. بيش‌ترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «ابزار زن سنگ پلاک» با 1.8 درصد و کمترين افزايش متوسط دستمزد ساعتي به «سنگ کار درجه يک» با 1.3 درصد تعلق دارد با مقايسه‌ نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌اي دوم 1393 با دوره مسابقه سال قبل نيز در تمامي اقلام اين گروه، رشد دستمزد نيروي انساني مشاهده مي‌شود در اين ميان، بيش‌ـرين افزايش متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «ابزار زن سنگ پلاک» با 26.2 درصد و کمترين متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «سنگ کار درجه دو» با 25.6 درصد مي‌باشد. گروه کاشي‌کار اين گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع کاشي‌کاران مي‌باشد متوسط دستمزد ساعتي نيروي انساني هر دو قلم اين گروه داراي افزايش نسبت به دوره پيش‌ مي‌باشند که «کاشي‌کار درجه يک» با رشد 1.0 درصد، افزايش بيش‌تري نسبت به قلم ديگر دارد با مقايسه نتايج حاصل از آمارگيري نيمه دوم 1393 با دوره مشابه سال قبل نيز متوسط دستمزد ساعتي مربوط به «کاشي‌کار درجه يک» با رشد 25.6 درصدي از افزايش بيشتري برخوردار است. گروه عايق کار تاسيساتي اين گروه شامل 2 قلم از دستمزد انواع عايق کاران تاسيساتي مي‌باشد. مقايسه‌ي متوسط دستمزد نيروي انساني اين گروه در اين دوره با دوره‌ي قبل نشان مي‌دهد که هر دو قلم اين گروه داراي افزايش مي‌باشند. در اين ميان، متوسط دستمزد ساعتي «عايق‌کار درجه تاسيساتي» با 4.8 درصد داراي افزايش بيش‌تري مي‌باشد. مقايسه‌ي نتايج حاصل از آمارگيري نيمه‌ي دوم 1393 با دوره‌ مشابه سال قبل نيز بيانگر آن است که متوسط دستمزد ساعتي «عايق‌کار درجه دو تاسيساتي» با 30.9 درصد داراي افزايش بيش‌تري نسبت به قلم ديگر اين گروه مي‌باشد. منبع خبر : فارس

چهارشنبه 16 ارديبهشت 1394


 

 


راهنماراهنما


کاربر گرامي:
با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را در پيشبرد اهداف سايت ياري نمائيد. 
 

        

 
| پرسش و پاسخ هاي متداول | تماس با ما |

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به جهاد دانشگاهی مي‌باشد.